Oferta

Główne obszary naszej działalności to zarządzanie inwestycją na każdym etapie:

Usługi Inżyniersko-Konsultingowe:

 • przedprojektowe – studia wykonalności i opracowania przedprojektowe
 • projektowe – opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów, SIWZ, opinii technicznych, ekspertyz technicznych.
 • doradztwa finansowego, przygotowania aplikacji o środki z UE
 • przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego
 • inżyniera kontraktu, menadżera kontraktu, inwestora zastępczego, konsultanta, inspektora nadzoru obejmujące min.

  • kierowanie zespołem nadzoru inwestorskiego,
  • reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą robót budowlanych,
  • weryfikację ubezpieczeń i gwarancji przedkładanych przez Wykonawców,
  • kontrolowanie postępu realizacji robót,
  • egzekwowanie i odbieranie od Wykonawcy dokumentacji, robót i materiałów,
  • potwierdzanie ilości faktycznie wykonanych robót, sprawdzenie faktur Wykonawcy robót i wystawianie protokołów odbioru,
  • weryfikację propozycji Wykonawców robót odnośnie zmian w zakresie wykonywanych robót,
  • stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego,
  • w zakresie zarządzania i rozliczania projektem – przekazywanie informacji o projekcie i składanie sprawozdań, wniosków o płatność oraz dokumentów dotyczących aktualizacji umowy i harmonogramów rzeczowo-finansowych.

 • obsługi porealizacyjnej, pogwarancyjnej 

Usługi obsługi technicznej budynków i budowli:

 • obowiązkowe przeglądy budowlane wynikające z art. 62 Prawa Budowlanego
 • opinie ekspertyzy techniczne budynków
 • książki obiektów budowlanych
 • badania szczelności instalacji gazowych
 • badania szczelności wentylacji i przepływu powietrza
 • przeglądy techniczne i konserwacje wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych, wewnętrznych. 

Usługi budowlane:

 • Wykonawstwo sieci instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.